EVTEKS TEKSTİL KONF. TUR. YAT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2. HEDEF 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 4. SORUMLULUKLAR 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 5.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER 5.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faliyetlerinde Bulunma 5.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama. 5.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme. 5.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 5.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 5.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 5.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 5.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 5.4.1. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI 5.4.2. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINDAKİ KİŞİLERE AKTARILMASI 5.5. ŞİRKET’İN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5.6. İLGİLİ KİŞİ’NİN HAKLARI 5.7. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER 5.7.1. İdari Tedbirler 5.7.2. Teknik Tedbirler 6. POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 7. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE GÜNCELLENMESİ 1. AMAÇ VE KAPSAM EVTEKS TEKSTİL KONF. TUR. YAT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (“Şirket”) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Şirket tarafından benimsenecek ve uygulamada dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmaktadır. Politika, Şirket olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (“KVK”) Kanunu’na uyum sağlamak amacıyla ilgili Şirket özelinde yürütülecek uyum faaliyetlerinin çerçevesini belirlemeyi ve koordinasyonu sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda amaç, Şirket olarak, kuruluşundan itibaren benimsenen, faaliyetlerin hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütülmesinin sürdürülmesidir. 2. HEDEF Şirket KVK Politikası ile Şirket bünyesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması konusunda farkındalığın oluşması hedefi doğrultusunda gerekli sistemleri oluşturmak ve mevzuata uyumu temin etmek için gereken düzenin kurulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Şirket KVK Politikası, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır. 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR Şirket KVK Politikası’nda kullanılan ve önem teşkil eden tanımlar aşağıda yer almaktadır: AÇIK RIZA: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. ANONİM HALE GETİRME: Kişisel verinin, kişisel veri niteliği kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. İLGİLİ KİŞİ: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Ör: Müşteriler, çalışanlar ve çalışan adayları. KİŞİSEL VERİ: Kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örn: ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. VERİ SORUMLUSU: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU: İlgili Kişinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu. ANAYASA: 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan;7 Kasım 1982 tarihli 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası KVK KANUNU: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. POLİTİKA: Şirket Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ: 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ. 4. SORUMLULUKLAR Şirket KVK Politikasının tüm Şirket’te işleyiş, faaliyet ve süreçlerinde ve uygulanmasında, hukuki yönden risklerin ve yakın tehlikenin önlenmesinde Şirket genelinde tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız, misafirler, ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kişiler iş birliği yapmakla yükümlüdürler. Şirket’in tüm organ ve departmanları Şirket KVK Politikasına uyulmasını gözetmekle sorumludur. 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 5.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER Şirket bakımından öncelikle önem arz eden hususlardan biri, kişisel verilerin işlenmesinde mevzuatta öngörülen genel ilkelere uygun davranılmasıdır. Bu kapsamda, Şirket, Anayasa ve KVK Kanunu’na uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket etmelidir. 5.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma Şirket, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmalıdır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta ve kişisel verileri amacın gerektirdiği durumlar dışında kullanmamalıdır. 5.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama Şirket, İlgili Kişinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamalı; bu doğrultuda gerekli tedbirleri alarak bunları sağlamaya yönelik sistemleri kurmalıdır. 5.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme Şirket, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı olarak ve gerekli olduğu ölçüde işlemelidir. Şirket tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan belirlenmelidir. 5.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma Şirket, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmalıdır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemelidir. 5.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme Şirket, Türk Ceza Kanunu’nun 138.maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. ve 7. maddelerine uygun olarak; işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmelidir. Bu kapsamda, Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya İlgili Kişi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Detaylar, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilmiştir. 5.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, Şirket tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara göre işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri İlgili Kişinin açık rızasıdır. Kanunda sayılan istisnalar dışında, Şirket ancak İlgili Kişinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. İlgili Kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kanun’da sayılan hallerin varlığı durumunda ise, İlgili Kişinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir. Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda İlgili Kişinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir. İ. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi İlgili Kişinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir. ii. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde İlgili Kişinin kişisel verileri işlenebilecektir. iii. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması İlgili Kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir. İV. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde, İlgili Kişinin kişisel verileri işlenebilecektir. V. Kişisel İlgili Kişinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi İlgili Kişinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Vİ. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde İlgili Kişinin kişisel verileri işlenebilecektir. Vİİ. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması Kişisel İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde İlgili Kişinin kişisel verileri işlenebilecektir. 5.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi İlgili Kişi açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Şirket tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, İlgili Kişinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde İlgili Kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıdaki sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rıza alınmaksızın işlenebilmektedir. • Kamu sağlının korunması, • Koruyucu Hekimlik, • Tıbbi Teşhis, • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi. 5.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak İlgili Kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirket bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Kişisel verilerin paylaşıldığı/paylaşılabileceği kişi gruplarının söz konusu olması durumunda ilgili kişiye aydınlatma metni ile bilgilendirme yapılmaktadır. 5.4.1. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI Şirket, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’ da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, Şirket tarafından İlgili Kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler Şirket tarafından, İlgili Kişinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir: • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, • İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, • İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise, • Kamu sağlığının korunması, • Koruyucu hekimlik, • Tıbbî teşhis, • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır. 5.4.2. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINDAKİ KİŞİLERE AKTARILMASI Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda İlgili Kişinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dâhil, kişisel verilerin İlgili Kişin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla İlgili Kişinin açık rızası aranmaksızın da Şirket tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, Şirket ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir. Kişisel verilerin paylaşıldığı/paylaşılabileceği kişi gruplarının söz konusu olması durumunda ilgili kişiye aydınlatma metni ile bilgilendirme yapılmaktadır. 5.5. ŞİRKET’İN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KVKK’nın 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, İlgili Kişinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde İlgili Kişine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır: Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan diğer haklar. Şirket, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVK hükmü kapsamında İlgili Kişine sunulmak üzere aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Öte yandan, KVKK’nın 28. Maddesinin 1. Fıkrası çerçevesinde, sayılan durumlarda Şirket’in aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır. • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi, • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. Bununla beraber, KVKK’nın 28(2). Maddesi çerçevesince, Şirket’in aydınlatma yükümlülüğü aşağıdaki hallerde uygulama alanı bulmayacaktır: • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, • İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 5.6. İLGİLİ KİŞİ’NİN HAKLARI Şirket tarafından işbu Politika ’da yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesinde İlgili Kişi için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahse konu haklar şunlardır: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. İlgili Kişiler, yukarıda sayılan haklarını, https://www.online.evteks.com.tr /kvkk adresinde yer alan İlgili Kişi başvuru formu vasıtasıyla ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması yahut Şirket’e gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler bu formda yer almaktadır. Şirket, ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili Kişilere ulaştıracaktır. Şirket, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, İlgili Kişinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, Şirket tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir. Öte yandan, KVKK’nın 28. maddesi 1. Fıkrası çerçevesinde, İlgili Kişi, aşağıda sayılan hallerde KVKK’nın 11. maddesinde sayılan yukarıdaki hakları kullanamaz: • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi, • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. Bununla beraber, KVKK’nın 28. Maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde, zararın giderilmesi hakkı hariç olmak üzere, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan yukarıdaki haklar aşağıdaki durumlarda uygulama alanı bulmayacaktır: • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, • İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 5.7. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER Şirket bünyesinde, her açıdan güvenliğin sağlanmasının teşkil ettiği önemin bilinciyle, Şirket, KVK Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verileri hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almalı, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmalıdır. Şirket, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar dâhilinde, gerekli teknik ve idari tedbirleri almalıdır. 5.7.1. İdari Tedbirler • Şirket, kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Şirket bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, Şirket, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar. • Şirket, kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli kişisel verilerin korunmasına ilişkin eğitimleri verir. 5.7.2. Teknik Tedbirler • Şirket, veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli kişisel verilerin korunmasına ilişkin eğitimleri verir. • Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar. • Kurulan sistemler kapsamında risk analizi, veri sınıflandırması, BT risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür. • Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar. • Bilgi teknolojileri Şirketlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar. 6. POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirket yürürlükteki mevzuatın uygulama bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırarak düzenlemektedir. 7. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE GÜNCELLENMESİ Politika, Şirket’in internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.